Studente wat die BA of BCom (Regte) graad studeer, kan na hul 3 jarige graad voortgaan met die LLB oor 2 jaar of verder of honeursstudies in 'n nie-regsgraad.

Oorsig

Duur: 3 jaar

Kwalifikasiekode: 100 145

Kurrikulumkode Potchefstroomkampus: R303P

Kurrikulumkode Vaaldriehoekkampus: R303V

Verpligte regs-, taal- en vaardigheidsvakke PLUS
Kies een van die volgende hoofvakke wat van vlak I-III geneem word:

 • Engels;
 • Bedryfsielkunde;
 • Filosofie;
 • Politieke Studies of
 • Psigologie.

Toelatingsvereistes

 • APS van 28 en
 • Taal van onderrig en leer op Huistaalvlak geslaag op prestasievlak 4 (50-59%) OF taal van onderrig en leer op Eerste Addisionele Taalvlak geslaag op prestasievlak 5 (60-69%).

Vakgroepe

Die volgende vakgroepe bestaan om te help met die akademiese administrasie van die program:

 • Privaatreg
 • Volkereg
 • Handelsreg
 • Straf- en Prosesreg

Plekke van aflewering

 • Potchefstroomkampus
 • Vaaldriehoekkampus

Loopbaan geleenthede

 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Kurrikulum

Die kurrikulum vir BA (Regte) kan hier besigtig word.

Vir meer inligting verwys asseblief na die jaarboek.