Die doel van die nagraadse diploma is om akademiese verdieping en verbreding van professionele ervaring en toepassing aan regsgegradueerdes, praktiserende prokureurs, staatsamptenare en lede van die privaat en openbare veiligheid en sekuriteitsektor in Suid-Afrika te verskaf. Dit stel ook niepraktiserende prokureurs en ander prokureurs met ’n BProc-, BJuris- of LLB-kwalifikasie in staat om ’n loopbaan op die gebied van die arbeidsreg, konstitusionele arbeidsreg en internasionale arbeidsreg te volg.

Kwalifikasie-uitkomste:

  1. Die student moet omvattende en sistematiese kennis en kritiese begrip toon van onder andere: 
  • die interpretasie en toepassing van arbeidsreg;
  • die totstandkoming van die dienskontrak en die gevolglike regte en pligte wat uit die kontrak voortvloei, die gemenereg en die uitwerking van statutêre voorskrifte en die impak van die Grondwet op die inhoud van die dienskontrak;
  • die bepalings van die Wet op Gelyke Indiensneming 1998 ten opsigte van diskriminasie en die implementering van regstellende-aksiemaatreëls in die werkplek;
  • die bepalings van die Wet op Arbeidsverhoudinge 1995 ten opsigte van die beëindiging van die diensverhouding en geskilbeslegting van arbeidsregprobleme en –kwessies met behulp van getuienis-gebaseerde oplossings en teorie-gedrewe argumente.
  1. Die student moet toon dat hulle die vaardighede aangeleer het wat nodig is om kliënte toepaslik te adviseer, om inligting in te samel, te ontleed, te sintetiseer en krities te evalueer en dan kennis en insig toe te pas om gevolgtrekkings te maak en aanbevelings aan kliënte te maak, en as lid van ’n groep te organiseer en aksiestappe te doen om aanbevelings te implementeer.
  2.  Die student moet kritiese begrip van die reëls en regsetiek toon soos deur die openbare en privaat sektor bepaal word, insluitend veiligheids- en sekuriteitsinstellings, en hierdie reëls respekteer in die daaglikse praktyk en hierdie reëls toepas in die daaglikse hantering van kliënte, kollegas en die regbank; en
  3. Die student moet kennis demonstreer van die kollektiewe arbeidsoptrede wat die verhouding tussen vakbonde en werkgewers reguleer, en van die reg ten opsigte van arbeidsoptrede;
  4. Die student moet die vermoë toon om komplekse en/of werklike probleme te identifiseer, te ontleed, te evalueer en te hanteer/op te los.

 

Die voltooiing van hierdie kwalifikasie sal nasionaal en internasionaal tot toenemende loopbaangeleenthede in NRO’s, die polisiediens, veiligheidsinstellings, privaat praktyk, ens. lei. Arbeidsreg het ’n voorbeeld geword van toegepaste konstitusionele reg en internasionale reg, aangesien verskillende internasionale konvensies ’n direkte impak op aspekte van arbeidsreg het. Hierdie dissipline word dus bestudeer met behoorlike kennisname van konstitusionele en internasionale reg, maat met spesifieke klem op die praktiese toepassing van die dissipline.

Curriculum – PGDip in Labour Law

First Semester

Second Semester

Module name and code

Cr

Module name and code

Cr

PGDL511

The Constitution and other Labour Law Sources

40

PGDL521

Collective Labour Law

20

PGDL512

Individual Labour Law

20

One of the following electives:

1: PGDL522

Dispute Resolution Practice and Procedure

40

 

 

2: PGDL523

Dispute Resolution Practice and Procedures in the Safety and Security Sector.

40

 

 

3: PGDL524

Dispute Resolution Practice and Procedures in the Public Sector

40

Total semester 1

60

Total semester 2

60

Total credits for qualification

120