The language plan of the Faculty of Law

In accordance with the NWU’s functional multi lingual policy, the Faculty of Law is committed to multi-lingualism in order to promote linguistic diversity, to enable student success through access to languages for purposes of effective learning, to ensure the inclusion of all students, to achieve social justice and to promote increased integration of groups of students.

The aim of the law programmes is to prepare students for entry into legal practice. The Legal Practice Council requires that all admission examinations of both the attorney’s and advocate’s profession must be written in English. It is a reality of the legal profession that English is the official language of record used in our courts of law, in legal documents, and also in communication between legal representatives.

From 2021 on first year level, from 2022 on second year level, from 2023 on third year and fourth year level, English will be the primary language of instruction on all campuses. Simultaneous interpretation into Afrikaans and Setswana on the Potchefstroom campus, Setswana on the Mahikeng campus, and Sesotho on the Vanderbijlpark campus, subject to resources, need and capacity, will be available during the first two years of study. In the third and fourth years of study simultaneous interpretation will be available if there is a demonstrable need in for example at risk modules. There will be no translation or interpreting in the language modules and the language skills modules. Study guides will where possible be available in more than one language during the first two years of study.

Mentorship, tutorials and supplementary instruction in Afrikaans, Sesotho, Tswana and English, as required, will be made available within the resource and capacity constraints of the NWU. Non-English students will where possible be supported through pod casts, videos, voice overs, terminology lists and other means available, in the different languages.

Test-, assignment- and examination papers will be in English only, and must be answered in English. However, in the first two years of study, the Director of Undergraduate Programmes, in cooperation with the lecturer of the module as well as the Manager: Student Performance and Support, may allow at risk students to answer assessments in Afrikaans, Sesotho or Setswana.

 

Die taalplan van die Fakulteit Regte

In ooreenstemming met die funksionele meertalige taalbeleid van die NWU, is die Fakulteit Regte verbind tot meertaligheid om taalkundige diversiteit te bevorder, om studentesukses moontlik te maak deur toegang tot meerdere tale vir doeleindes van effektiewe leer, om die insluiting van alle studente te verseker, om sosiale geregtigheid en om integrasie van verskillende groepe studente te bevorder.

Die doel van die regsprogramme is om studente voor te berei vir die regspraktyk. Die Raad vir Regspraktisyns vereis dat alle toelatingseksamens tot die prokureurs- en advokaat professie in Engels geskryf moet word. Dit is 'n werklikheid van die regsberoep dat Engels die amptelike taal van rekord in ons howe is. Dit word ook in pleitstukke en in kommunikasie tussen regsverteenwoordigers gebruik.

Vanaf 2021 op eerstejaarsvlak, vanaf 2022 op tweedejaarsvlak, en vanaf 2023 op derdejaar- en vierdejaarsvlak, sal Engels die primêre onderrigtaal op alle kampusse wees. Gelyktydige interpretasie in Afrikaans en Setswana op die Potchefstroomkampus, Setswana op die Mahikeng kampus en Sesotho op die Vanderbijlpark kampus, onderhewig aan hulpbronne, behoefte en kapasiteit, sal gedurende die eerste twee studiejare beskikbaar wees. In die derde en vierde studiejare sal daar gelyktydige interpretasie beskikbaar wees indien daar ‘n duidelike behoefte daarvoor in risikomodules is. Daar sal geen vertaling of tolking in die taalmodules en die taalvaardigheidsmodules wees nie. Studiegidse sal waar moontlik in meer as een taal beskikbaar wees gedurende die eerste twee studiejare.

Mentorskap, tutoriale en aanvullende onderrig in Afrikaans, Sotho, Tswana en Engels, soos nodig, sal beskikbaar gestel word binne die hulpbron- en kapasiteitsbeperkings van die NWU. Nie-Engels sprekende studente sal, waar moontlik, ondersteun word deur potgooi-uitsendings, video's, stem opnames, terminologie lyste en ander beskikbare metodes in die verskillende tale.

Toets-, werkopdrag- en eksamenvraestelle sal slegs in Engels beskikbaar wees en moet in Engels beantwoord word. Die Direkteur Voorgraadse Programme kan in die eerste twee studiejare, in samewerking met die dosent van die betrokke module en die Bestuurder: Studenteprestasie en ondersteuning, in die geval van risiko studente, sodanige studente toe laat om hul assessering in Afrikaans, Sesotho of Setswana af te lê.