• Toelatingsvereistes – LLB of gelykwaardige regskwalifikasie. Navorsingsbevoegdheid en skryfvaardighede asook praktiese ervaring word met die oorweging van aansoeke in ag geneem. As ’n riglyn moes studente ’n gemiddelde van 60% vir die finale jaar se LLB-modules sowel as vir die verhandeling behaal het.
  • Internasionale studente – ’n evalueringsertifikaat wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid (SAKO) uitgereik is, moet ingedien word indien ’n vorige kwalifikasie in ’n ander land behaal is. 
  • Duur van studie – ten minste een jaar, maksimum twee jaar.
  • Bykomende toelatingsvereistes – die Direkteur Nagraadse Programme kan vereis dat ’n student voldoende bewys van hulle navorsingsvaardighede moet verskaf voordat die student toestemming ontvang om te registreer. Indien ’n student ’n LLM-graad wil verwerf in ’n vak wat nie by die LLB ingesluit is nie, of waarin die student se prestasie nie van ’n voldoende standaard is nie, kan ’n toelatingseksamen in die betrokke vak deur die direkteur voorgeskryf word.
  • Kapasiteit – die LLM-programme en keusemodules word slegs aangebied indien die Direkteur Navorsing van mening is dat daar voldoende vraag na die program/module(s) is.
  • Navorsingsonderwerpe – studente kan slegs vir ’n navorsingsonderwerp in enige module registreer indien voldoende studieleiding beskikbaar is en indien die direkteur van mening is dat daar voldoende kundigheid vir ondersteuning aan en leiding van ’n student in die fakulteit is.

 

Die doel van die kwalifikasie is om ’n akademiese verdieping en verbreding van professionele ervaring aan regsgegradueerdes te verskaf. Dit dien as ’n akademiese kwalifikasie ter ondersteuning van loopbane in strafregpleging, veral vir aanklaers, kandidaatprokureurs, prokureurs, advokate, lede van die regbank, asook voornemende praktisyns. Die program bemagtig individue om sistematies en kreatief komplekse probleme op die gebied van strafregpleging op te los, en veral om tot die stryd teen korrupsie by te dra. Gegradueerdes moet hulle vermoë demonstreer om regspraktykkonvensies te gebruik om analitiese denke oor te dra en gevolgtrekkings te kommunikeer.

Die graad is die ideale meganisme vir regsgeleerdes om professionele kundigheid te verwerf en te demonstreer deur middel van die voorbereiding van regsdokumente wat aan praktykkonvensies voldoen, eerder as die tradisionele navorsingsverhandeling, sonder om afbreuk te doen aan ’n hoë vlak van betrokkenheid en intellektuele onafhanklikheid. Misdaad in die algemeen en korrupsie in die besonder is verder spesifieke bedreigings vir die Suid-Afrikaanse grondwetlike demokrasie en noodsaak verdere spesialisering op die gebied van strafreg en ‑prosedure.  Die graad is by die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid as ’n professionele meestersgraad geregistreer. Daar kan dus van studente vereis word om, eerder as ’n tradisionele skripsie, ’n enkele navorsings- of tegniese projek of ’n reeks kleiner projekte te voltooi om innovering en professionele kundigheid te demonstreer. Studente moet ook ’n kursuswerkprogram voltooi wat ’n hoë vlak van teoretiese betrokkenheid en intellektuele onafhanklikheid vereis, asook ’n demonstrasie van die vermoë om kennis met die oplossing van komplekse probleme op toepaslike gebiede van professionele kundigheid in verband te bring.

Die program behels die volgende verpligte modules:

 

Magistergraad in Straf- en Prosesreg

Programleier: Prof Pieter du Toit

KODE: 6CTQ01 R801P

KAMPUS: POTCHEFSTROOM EN MAFIKENG (ENGLISH)

AANBIEDINGSMETODE: KONTAK-ONDERRIG
 

Die program behels die volgende verpligte en keusemodules:

 

Modulekode

Beskrywing

Dosent

Krediete

Eerste semester

 

 

 

LLMP871

Navorsingsprojek  

45

LLMP811

Strafreg

P du Toit

30

LLMP812

Strafprosesreg

T van der Walt

35

Tweede semester

LLMP821

Bewysreg

P du Toit en J-M Visser

35

LLMP822

Bestryding van korrupsie  

35

Totale krediete vir modules

 

180

Seminaarprogram 2019  (Laai af)