Hierdie Nagraadse Diploma in Arbeidsreg poog om ʼn akademiese verdieping en uitbreiding t.o.v. professionele ervaring en toepassing vir gegradueerdes, praktisyns, siviele werknemers en lede van die privaat- en publieke veiligheid en sekuriteitsektor in Suid-Afrika te bied. Hierdie NWU-program word aangebied in vennootskap met, en word geakkrediteer deur,  The Commission  for Conciliation, Mediation and Arbitration.   Die program word aangebied deur  ervare kommissarisse, praktisyns en akademici. Praktiserende professionele persone in die veld van Arbeidsreg sal vind dat hierdie program vaardighede soos kritiese denke, gevorderde refleksie en dispuut resolusie verder sal ontwikkel. Die kwalifikasie kan aangebied word in samewerking met publieke en private instellings soos die SAPS en die Safety and Security Sectoral Bargaining Council  en wel om lede te ondersteun met opleiding t.o.v. effektiewe praktisering van arbeidsreg, afhangende van versoeke vanuit die industrie en in ooreenkoms met die Fakulteit.   

Kurrikulum:

  • Die Grondwet en ander Arbeidsreg regsbronne
  • Individuele Arbeidsreg
  • Kollektiewe Arbeidsreg
  • Een van die volgende keusemodules:
    • Dispuut Resolusie Praktyk en Prosedure
    • Dispuut Resolusie Praktyk en Prosedure in die Veiligheid- en Sekuriteitsektor
    • Dispuut Resolusie Praktyk en Prosedure in die Publieke Sektor

*Opmerking: In die geval waar die industriegroep versoeke nie ontvang word nie en ooreenkomste word nie gesluit nie, sal industrie-spesifieke modules nie aangebied word nie. In so ʼn geval sal die tweede semester slegs uit Kollektiewe Arbeidsreg en Dispuut Resolusie Praktyk en Prosedure (algemeen) bestaan.

‘n Multimodale afleweringsproses sal gevolg word, dus ʼn kombinasie van kontak en afstand onderrig. Teoretiese komponente van die program kan in die eerste semester in persoon by Potchefstroom, Mafikeng of die Vaal Driehoek kampusse gevolg word, of d.m.v. die internet. M.b.t. dispuut resolusie en ander praktiese komponente  in die tweede semester, sal daar van kandidate verwag word om na die relevante CCMA kantore te reis vir observasies  en  ook na die Potchefstroom-kampus  vir  opleiding op die perseel, wat deur senior CCMA kommissarisse gelei sal word.   Seminare kan aangebied word in die vorm van blokperiodes (Donderdae tot Saterdae), slegs Saterdae of weeklikse blokperiodes (afhangende van industriegroep behoeftes).
Aansoeke vir 2021 sluit op 31 Oktober 2020. Minimum toelatingsvereistes:

 Kandidate moet oor een van die volgende beskik :

‘n Toepaslike voorgraadse regsgraad, bv.LLB of NQF vlak 8
BCom (met regsvakke);
BA (met regsvakke) of
enige ander B- graad met hoofvakke in een van die volgende velde: menslike hulpbronbestuur, arbeids of industriële bestuur, arbeids of industriële sielkunde

Of

- ‘n diploma op  NQF vlak  7 met hoofvakke in een van die volgende velde: menslike hulpbronbestuur, arbeids of industriële bestuur, arbeids of industriële sielkunde

Vir navrae e-pos ons : Post Graduate Program in Labour law @NWU Potchefstroom

 

Curriculum – PGDip in Arbeidsreg

Eerste Semester

Tweede Semester

Module naam en kode

Cr

Module naam en kode

Cr

PGDL511

Die Grondwet en ander ander Arbeidsreg regsbronne

40

PGDL521

Kollektiewe Arbeidsreg

20

PGDL512

Individuele Arbeidsreg

20

PGDL522

Dispuut Resolusie Praktyk en Prosedure

40

Totaal semester 1

60

Totaal semester 2

60

Totaal krediete vir kwalifikasie

120