Geagte Student

Dankie vir u belangstelling in ons meestersgraad-/doktorale programme. Die volgende programme word in ons fakulteit aangebied:

U kan meer lees oor die inhoud van die verskillende programme wat ons aanbied deur die volgende skakel te volg: http://studies.nwu.ac.za/af/nagraadse-studies.

PROGRAMME en LEIERS

Elke program het 'n programleier wat oor die algemeen verantwoordelik is vir die akademiese aspekte van die program. Die programleiers is soos volg:

AANSOEKPROSEDURE

Die aansoekprosedure en vorms, beskikbare beurse en aansoekvorms, finansiële inligting en Fakulteit Regte se 2017 jaarboek is almal aanlyn beskikbaar by http://studies.nwu.ac.za/af/nagraadse-studies.

Die gestruktureerde LLM-programme word oor naweke op ’n Vrydag en Saterdag in die vorm van verpligte seminare aangebied. Ons moedig studente aan om hierdie kwalifikasie binne een jaar te voltooi (gewoonlik voltyds). U kan dit ook deeltyds doen, maar moet baie gedissiplineerd en gemotiveerd wees en ’n streng studieprogram volg. U kan die kwalifikasie oor ’n tydperk van twee jaar voltooi – onthou net dat volle LLM-gelde (registrasie en onderrig) vir elke jaar van registrasie betaalbaar is.

Let asseblief daarop dat ’n Navorsingsmetodologie-seminaar vir alle aanvaarde nagraadse studente verpligtend is. Hierdie seminaar sal in Februarie 2017 aangebied word. Alle inligting oor hierdie seminaar sal met verloop van tyd aan u oorgedra word nadat u aansoek goedgekeur is.

Die verloop van u studie:

 1. Indien u vir die LLM/LLD-program aanvaar word, is die bywoning van die Navorsingsmetodologie-seminaar in Februarie verpligtend. Tydens hierdie seminaar, of so spoedig moontlik daarna, sal ’n geskikte studieleier aan u toegewys word. Bespreek dit asseblief met die programleier.
 2. Alle nagraadse studente moet binne drie maande na die Navorsingsmetodologie-seminaar vir die gestruktureerde LLM, ses maande vir die navorsing-LLM en nege maande vir die LLD ’n gedetailleerde navorsingsvoorstel by die studieleier indien. Hierdie voorstel sal voor die navorsingsentiteit se maandelikse komiteevergadering dien vir goedkeuring. U sal van die uitslag in kennis gestel word.
 3. Na die goedkeuring van die voorstel moet die titel geregistreer word deur die voorgeskrewe vorm by me Sonia Turkstra (Sonia.Turkstra@nwu.ac.za) in te dien. Indien u in die loop van u navorsing u titel wil verander, moet die voorgeskrewe vorm ook ingevul en aan me Vorster gestuur word. Die versoek sal voor die komitee dien, en indien dit goedgekeur word, moet die gewysigde titel ook geregistreer word soos hierbo uiteengesit word.
 4. Negentig dae voor die indiening van u skripsie moet u aan me Elize Harber (Elize.Harber@nwu.ac.za) kennis van indiening gee.
 5. U skripsie, verhandeling of tesis moet voor of op die sperdatum ingedien word (sien belangrike datums). Een elektroniese afskrif moet op eFundi ingedien word. Indien nodig sal gedrukte kopieë aangevra word.’n Plegtige verklaring, bewys van taalredigering en toestemming om in te dien moet saam met u skripsie, verhandeling of tesis ingedien word.
 6. Nadat u skripsie, verhandeling of tesis ingedien is, sal u ongeveer agt tot tien weke na die indiening van u uitslag in kennis gestel word, en of u enige regstellings moet maak.
 7. Nadat regstellings gemaak is, indien van toepassing, kan u finale afskrifte (in gedrukte en elektroniese formaat – die prosedure sal deur Hoër Grade-administrasie aan u gekommunikeer word) indien, saam met ’n verklaringsvorm wat bevestig dat u die regstellings aangebring het. Hierdie vorm moet ook deur die studieleier onderteken word.

Al bogenoemde vorms is by die volgende skakel beskikbaar: http://studies.nwu.ac.za/af/nagraadse-studies.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 November van elke jaar.

Doen aansoek so gou as moontlik.

BELANGRIKE KONTAKINLIGTING

Mahikeng

Contact Ms Irene Ramoabi +27(0)18 389 2385 Irene.Ramoabi@nwu.ac.za

Direkteur Nagraadse Programme

Prof Avitus Agbor - Avitus.Agbor@nwu.ac.za

Potchefstroom

Adjunk Direkteur Nagraadse Programme

Prof Henk Kloppers

(Henk.Kloppers@nwu.ac.za /+27(0)18 2991928)

Skakel Me , 018 299 1037 ( @nwu.ac.za) vir:

 • Navorsingsmetodologie Seminaar
 • Studenteversoeke en kwessies rakende modules
 • Eksamenadministrasie
 • Organisering van seminare
 • Korrespondensie met studente oor uitslae
 • Algemene navrae

Skakel Me Sonia Turkstra, 018 299 1952 (S@nwu.ac.za) vir:

 • Navorsingsmetodologie Seminaar
 • Voorlegging van navorsingsvoorstelle
 • Titelregistrasies, kennisgewing van inhandiging, studenteversoeke rakende skripsies, proefskrifte en proefskrifte
 • Internasionale beurse - aansoek
 • Algemene navrae

Skakel Me Elize Harber, 018 299 2465 (elize.harber@nwu.ac.za) vir:

 • Aansoeke en toelatings
 • voorleggings
 • Akademiese rekords

Skakel Me Susan van der Westhuizen, 018 299 2051 (susan.vanderwesthuizen@nwu.ac.za) vir:

 • NWU se nagraadse beurse
 • Uitbetaal Internasionale beurse

HOËRGRADE ADMINISTRASIE - BELANGRIKE DATUMS

INTERNASIONALE STUDENTE

 

BEURSE

Daar is ’n beperkte aantal internasionale beurse beskikbaar vir buitelandse studente wat nagraads aan die NWU wil studeer. Die beurse word op grond van akademiese meriete toegeken. Studente wat vir ’n LLM-beurs wil aansoek doen, moes ’n subminimum van 60% in die finale jaar van hulle voorgraadse studies behaal het, met inbegrip van hulle verhandeling. Studente wat vir ’n LLD-beurs wil aansoek doen, moes ’n subminimum van 65% vir hulle LLM behaal het, met inbegrip van die verhandeling LLM deur kursuswerk. Die bedrag van die beurse sal studente help, maar sal nie voldoende wees om al hulle uitgawes te dek nie. Die aansoek moet elektronies ingedien word en kan hier gekry word. Navrae kan gerig word aan me Sonia Turkstra by Sonia.Turkstra@nwu.ac.za.

Daar moet apart aansoek gedoen word vir die NWU-beurs.
 

SAKO

Internasionale studente - ’n Evalueringsertifikaat wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid (SAKO) uitgereik is, moet ingedien word indien ’n vorige kwalifikasie in ’n ander land behaal is. Vir meer inligting, sien https://dfqeas.saqa.co.za/dfqeas/user/home

 

BIBLIOTEKARIS INLIGTING

Me Christine Bronkhorst (Christine.Bronkhorst@nwu.ac.za / +27(0)18 299 2804)