Die graad word toegeken op grond van ’n tesis wat deur ’n interne en twee eksterne eksaminators geëksamineer word.   Die tesis kan handel oor enige onderwerp wat binne die fakulteit se navorsingsfokus val, naamlik die reg, geregtigheid en volhoubaarheid.   Daar moet voldoende kundigheid oor die onderwerp in die fakulteit beskikbaar wees om doeltreffende studieleiding te verskaf. Die student moet binne nege maande na registrasie ’n navorsingsvoorstel vir goedkeuring aan die nagraadse programkomitee voorlê. Na goedkeuring van die navorsingsvoorstel moet die student ’n mondelinge eksamen slaag om te bepaal of hulle gereed is om met die skryf van die tesis voort te gaan.

Duur (minimum en maksimum duur)

  • Die studietydperk strek oor ten minste twee jaar.
  • ’n Student moet binne vier jaar na registrasie aan al die vereistes vir die LLD-graad voldoen.
  • Indien daar nie voldoende vordering gemaak word nie, kan die studies beëindig word.

Toelatingsvereistes

  • Om tot die LLD toegelaat te word, moes ’n student ’n LLM-graad aan hierdie universiteit of aan enige ander Suid-Afrikaanse universiteit verwerf het, of die status van sodanige meestersgraad moes op versoek deur die Senaat toegestaan gewees het.
  • Die Direkteur Nagraadse Programme kan ook daarop aandring dat die student voldoende bewys van hulle vermoëns voorlê voordat hulle tot die program toegelaat word.  
  • As ’n riglyn moes ’n student ’n gemiddelde van 65% vir hulle LLM-studies behaal het, insluitende vir die verhandeling.
  • By aansoek om toelating moet die student ’n navorsingsvoorlegging van twee (2) bladsye voorlê om die fakulteit in staat te stel om te bepaal of voldoende kundigheid beskikbaar is om studieleiding te verskaf en ’n promotor aan te stel.
  • ’n Evalueringsertifikaat wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid (SAKO) uitgereik is, moet ingedien word indien ’n vorige kwalifikasie in ’n ander land behaal is.
  • Die Navorsingsmetodologie-seminaar in Februarie is verpligtend en die assessering moet geslaag word.

Samestelling van kurrikulum – Doktor in die Regte (605 104)

Kurrikulumkode

Modulekode

Module naam

Kampus

Krediete

6CA R01

LVCL 971 

Kontitusionele Reg

PC

360

6CA R02

CPLM 971

Straf- en Prosesreg

MC

360

6CA R03

LVFL 971 

Formele Reg

PC

360

6CA R04

LVIA 971 

Internasionale Aspekte van die Reg

PC

360

6CA R05

LVLP 971 

Regsprofessie

PC

360

6CA R06

MCLM 971

Handelsreg

MC

360

6CA R07

LVPE 971 

Perspektiewe op die Reg

PC

360

6CA R08

PVLM 971

Privaatreg en Gewoontereg

MC

360

6CA R09

LVPR 971 

Privaatreg

PC

360

6CA R10

PPLM 971

Publiekreg en Regsfilosofie

MC

360

6CA R11

LVTB 971 

Handelsreg

PC

360

 

Totale krediete vir die program: 360

Die LLD-program word by die fokusarea geïnkorporeer deur middel van die vereiste dat alle nuwe navorsingsvoorstelle die wyse moet aandui waarop die voorgestelde tesis tot die tema van reg, geregtigheid en volhoubaarheid sal bydra.
Doktorale navorsing word onder die leiding van die senior navorsers betrokke by die fokusarea onderneem. Dit is nie ongewoon vir navorsers om te dien as assistente of medepromotors van doktorale studies wat in ander fakulteite onderneem word nie.