Die graad word toegeken op grond van ’n tesis wat deur ’n interne en twee eksterne eksaminators geëksamineer word.   Die tesis kan handel oor enige onderwerp wat binne die fakulteit se navorsingsfokus val, naamlik die reg, geregtigheid en volhoubaarheid.   Daar moet voldoende kundigheid oor die onderwerp in die fakulteit beskikbaar wees om doeltreffende studieleiding te verskaf. Die student moet binne nege maande na registrasie ’n navorsingsvoorstel vir goedkeuring aan die nagraadse programkomitee voorlê. Na goedkeuring van die navorsingsvoorstel moet die student ’n mondelinge eksamen slaag om te bepaal of hulle gereed is om met die skryf van die tesis voort te gaan.

Duur (minimum en maksimum duur)

  • Die studietydperk strek oor ten minste twee jaar.
  • ’n Student moet binne vier jaar na registrasie aan al die vereistes vir die LLD-graad voldoen.
  • Indien daar nie voldoende vordering gemaak word nie, kan die studies beëindig word.

Toelatingsvereistes

  • Om tot die LLD toegelaat te word, moes ’n student ’n LLM-graad aan hierdie universiteit of aan enige ander Suid-Afrikaanse universiteit verwerf het, of die status van sodanige meestersgraad moes op versoek deur die Senaat toegestaan gewees het.
  • Die Direkteur Nagraadse Programme kan ook daarop aandring dat die student voldoende bewys van hulle vermoëns voorlê voordat hulle tot die program toegelaat word.  
  • As ’n riglyn moes ’n student ’n gemiddelde van 65% vir hulle LLM-studies behaal het, insluitende vir die verhandeling.
  • By aansoek om toelating moet die student ’n navorsingsvoorlegging van twee (2) bladsye voorlê om die fakulteit in staat te stel om te bepaal of voldoende kundigheid beskikbaar is om studieleiding te verskaf en ’n promotor aan te stel.
  • ’n Evalueringsertifikaat wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid (SAKO) uitgereik is, moet ingedien word indien ’n vorige kwalifikasie in ’n ander land behaal is.
  • Die Navorsingsmetodologie-seminaar in Februarie is verpligtend en die assessering moet geslaag word.

Samestelling van kurrikulum – Doktor in die Regte (605 104)

Kurrikulumkode Modulekode Modulenaam Krediete
R906P       LVIA 971  Internasionale Regsaspekte 360
R907P            LVPE 971  Perspektiewe op die Reg 360
R908P          LVTB 971     Handels- en Ondernemingsreg 360
R909P               LVPR 971 Privaatreg 360
R910P             LVCL 971  Staatsreg 360
R911P            LVFL 971 Formele Reg 360
R912P            LVLP 971 Regsprofessie 360

 

Totale krediete vir die program: 360

Die LLD-program word by die fokusarea geïnkorporeer deur middel van die vereiste dat alle nuwe navorsingsvoorstelle die wyse moet aandui waarop die voorgestelde tesis tot die tema van reg, geregtigheid en volhoubaarheid sal bydra.
Doktorale navorsing word onder die leiding van die senior navorsers betrokke by die fokusarea onderneem. Dit is nie ongewoon vir navorsers om te dien as assistente of medepromotors van doktorale studies wat in ander fakulteite onderneem word nie.