Voornemende aansoekers sonder ’n vierjaar-regsgraad (met ander woorde ’n LLB) kan vir toelating tot die gestruktureerde MPhil Omgewingsbeheerreg-graad aansoek doen, maar wel onderhewig aan die afhandeling vooraf van vyf kern voorgraadse regsmodules wat aan enige universiteit in Suid-Afrika voltooi kan word:

"Om toelating tot die M Phil in Omgewingsbeheerreg te verkry, kan ʼn student wat oor ʼn vierjarige universiteitsgraad beskik aansoek doen om toelating tot die M Phil in Omgewingsbeheerreg. Sodanige student moet eers die volgende voorgraadse modules (of module-ekwivalente by ʼn ander Suid-Afrikaanse Universiteit) geslaag het: Inleiding tot die Reg; Sakereg; Staatsreg; Administratiefreg en Omgewingsreg. Daar kan voorts van die student verwag word om voldoende skriftelike bewys van kundigheid en praktykservaring in die betrokke vakgebied aan die Direkteur Nagraadse Programme voor te lê alvorens toestemming tot registrasie verleen word."

Wanneer ’n voornemende MPhil-student met die vereiste graadkwalifikasies (byvoorbeeld BSc en BScHons) al vyf die voorgraadse regsmodules voltooi het, kan hulle om toelating tot die gestruktureerde MPhil-program in Omgewingsbeheerreg aansoek doen. Die programinhoud is dieselfde as dié van die gestruktureerde LLM in Omgewingsbeheerreg, met Omgewingsbestuur as ’n bykomende verpligte module wat deur die Fakulteit Natuurwetenskappe (Omgewingswetenskappe en Bestuur) aangebied word.

Voornemende studente kan die vereiste voorgraadse regsmodules aan ’n universiteit van hulle keuse voltooi. Indien ’n aanbevelingsbrief nodig is om vir die vereiste modules te registreer, kontak asseblief vir me Sonia Turkstra by Sonia.Turkstr@nwu.ac.za.

Onderwerpe vir verhandelings en studieleiers

Studente wat vir die MPhil-kwalifikasie aanvaar word, het vroeg in die akademiese jaar die geleentheid om ’n potensiële studieleier te nader vir die skryf van die verhandeling, wat 50% van die finale graadpunt uitmaak. Die verhandeling is nie ’n uitgebreide module-opdrag nie, maar ’n grondige, gefokusde navorsing-gebaseerde studie wat tot die ontwikkeling van nuwe kennis op die gebied moet bydra. Die algemeen aanvaarde standaard vir so ’n verhandeling is dat dit in ’n ewekniebeoordeelde akademiese regstydskrif gepubliseer moet kan word. Ons moedig ons studente ook aktief aan om hulle verhandelings in regstydskrifte te publiseer. Die dosente in hierdie program, asook ander fakulteitslede, is beskikbaar om aan studente leiding te gee. Ons moedig studente aan om vroeg in die eerste jaar van registrasie in samewerking met die geïdentifiseerde studieleier ’n navorsingsonderwerp te identifiseer. Die MPhil-programkoördineerder (Prof Michelle Barnard) is beskikbaar om hulp in hierdie verband te verskaf.

Samestelling van kurrikulum – MPhil in Omgewingsbeheerreg

KODE: 6CJ P01, R801P

KAMPUS: POTCHEFSTROOM, (ENGLISH)

AFLEWERINGSMETODE:  KONTAK-ONDERRIG

Die program behels die volgende verpligte en keusemodules:

Modulekode

Beskrywende naam

Krediete

Verpligte modules

LAWO 873

Navorsingsmetodologie en Skripsie EN

100

LLMO 811

Suid-Afrikaanse Omgewingsreg  (eerste semester) OF

20

LLME 811

Internasionale- en Afrika Omgewingsreg (eerste semester) EN

20

OMBO 878

Omgewingsbestuur*

40

Kies een van die volgende modules in enige van die twee semesters:

Semester 1

LLMO 811

Suid-Afrikaanse Omgewingsreg

20

LLME 811

Internasionale- en Afrika Omgewingsreg

20

LLMO 884

Administratiefreg

20

LLME 812

Natuurlike Hulpbronbestuursreg

20

Semester 2

LLMO 818 Klimaatsveranderingsreg en -Energiereg  20

LLMO 886

Beroepsgesondheid en Veiligheidsreg

20

LLME 821

Suid-Afrikaanse Mynreg

20

Krediettotaal vir die modules

80

Krediettotaal vir die kurrikulum

180

Die module Omgewingsbestuur (OMBO 878) word slegs elke tweede jaar aangebied. Die module word in 2019 aangebied.

Die modules Suid-Afrikaanse Beplanningsreg (LLMO 829) en Plaaslike Owerheid en Omgewingsreg (LLMO 885) sal aangebied word in 2020.

Navrae oor koste en finansiële ondersteuning:

http://studies.nwu.ac.za/af/nagraadse-studies

http://law.nwu.ac.za/af/postgraduate-programmes/meer-inligting

Seminar Programme 2020  (Laai af)

LLMO 2020 Student memo