• Toelatingsvereistes – LLB of gelykwaardige vierjaar-regsgraad. Navorsingsbevoegdheid en skryfvaardighede asook praktiese ervaring word met die oorweging van aansoeke in ag geneem. As ’n riglyn moes studente ’n gemiddelde van 60% vir die finale jaar se LLB-modules sowel as vir die verhandeling behaal het, en ook ten minste 60% vir ’n voorgraadse navorsingsverhandeling of gelykwaardige navorsingsopdrag.

    Voornemende aansoekers met ’n nieregsagtergrond of wat nie ’n regsgraad het nie, moet die vereistes vir die graad nagaan: MPhil in Omgewingsbeheerreg.

  • Internasionale studente – ’n evalueringsertifikaat wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid (SAKO) uitgereik is, moet ingedien word indien een of meer vorige kwalifikasies in ’n ander land behaal is, en waar die primêre regsgraad nie in Suid-Afrika verwerf is nie.
  • Duur van studie – ten minste een jaar, maksimum twee jaar.
  • Bykomende toelatingsvereistes – die Direkteur Nagraadse Programme kan vereis dat ’n aansoeker voldoende bewys van hulle navorsingsvaardighede moet verskaf voordat die aansoeker toestemming ontvang om te registreer. Indien ’n aansoeker ’n LLM-graad wil verwerf in ’n vak wat nie by die LLB ingesluit is nie, of waarin die aansoeker se prestasie nie van ’n voldoende standaard is nie, kan ’n toelatingseksamen in die betrokke vak deur die direkteur voorgeskryf word.
  • Kapasiteit – die LLM-programme en keusemodules word slegs aangebied indien die Direkteur Navorsing van mening is dat daar voldoende vraag na die program/module(s) is.
  • Navorsingsonderwerpe – studente kan slegs vir ’n navorsingsonderwerp in ’n module registreer indien voldoende studieleiding beskikbaar is en indien die direkteur van mening is dat die fakulteit die kapasiteit en nodige kundigheid het om ondersteuning en leiding te verskaf.

Ontwerp en fokus van die program

Omgewingsreg is ’n toenemend belangrike veld in die regte, met ’n gepaardgaande toename in werksgeleenthede. Hierdie opwindende en uiters relevante nagraadse program in die regte is een van die min in Suid-Afrika wat ’n wye spektrum van omgewingsreg, beheer en verwante modules omvattend dek.  Dit is die enigste gestruktureerde LLM-program wat ook eksplisiet op die kwessie van omgewingsbestuur en ‑beheer ten opsigte van omgewingsreg fokus.

Die gestruktureerde LLM in Omgewingsbeheerreg

Hierdie program is oop vir studente met ’n regsgraad en bied ’n wye keuse van modules, insluitend twee verpligte modules, naamlik Suid-Afrikaanse Omgewingsreg of Internasionale Omgewingsreg; en Navorsingsmetodologie. 

Laasgenoemde module sluit die skryf van ’n verhandeling in. Die program word op grond van module-opdragte en eksamens (50%) en die voltooiing van ’n skripsie (50%) geassesseer.  Die program het dus ’n beduidende fokus op navorsing. Die gestruktureerde program word in die vorm van een jaar se seminare op Vrydae en Saterdae vir ongeveer 12 tot 16 naweke per jaar op die perseel van die Potchefstroomkampus van die NWU aangebied.  Hierdie graad kan binne ’n minimum van een jaar en ’n maksimum van twee jaar voltooi word.  Die graad dra ’n totaal van 180 krediete – 100 krediete (verhandeling) en 80 krediete (vier modules van 20 krediete elk).

Benewens die verpligte modules moet studente vir drie keusemodules registreer.  Die module-opsies is: Suid-Afrikaanse Omgewingsreg; Internasionale Omgewingsreg (kies uit een van hierdie twee as die verpligte module, of albei, waar die tweede module dan ’n keusevak is); Streeksomgewingsreg, Administratiefreg, Plaaslike Owerheids- en Omgewingsreg, Beroepsgesondheid- en Veiligheidsreg; Klimaatsverandering- en Energiereg; Suid-Afrikaanse Mynreg, Natuurlike Hulpbronbestuursreg; en Suid-Afrikaanse Beplanningsreg.

’n LLM in Omgewingsbeheerreg by die NWU is veral geskik vir diegene wat in die uiters relevante, snel-ontwikkelende en dinamiese veld van omgewingsreg en ‑beheer belangstel.  Die gestruktureerde program is nie net vir voltydse studente geskik nie, maar veral ook vir deeltydse studente en individue wat in die praktyk staan.  Ons verwelkom aansoeke van studente van buitelandse jurisdiksies, aangesien ’n aantal modules generies is en ontwerp is om ook aan die behoeftes van nie-Suid-Afrikaanse studente te voldoen. Voltydse en deeltydse studente moet egter alle seminare bywoon – seminaarbywoning is verpligtend en nie onderhandelbaar nie.

Dosente

Alle modules in die LLM-program word deur vooraanstaande kundiges gekoördineer en aangebied. Hulle wissel van gekwalifiseerde en internasionaal erkende en Nasionale Navorsingstigting-gegradeerde akademici en kundige gasdosente tot bekende praktisyns op die gebied, met aansienlike praktiese ervaring.  Hierdie dosente en ander kundige fakulteitslede is ook vir die studieleiding van die LLM-skripsies verantwoordelik. 

Prof Willemien du Plessis en mnr Reece Alberts is gesamentlik vir die module van Suid-Afrikaanse Omgewingsreg verantwoordelik.  Prof Willemien du Plessis is ’n wyd-gepubliseerde en gevestigde kenner oor verskeie aspekte van Suid-Afrikaanse omgewingsreg en ‑beheer.  Reece Alberts is die kundige op die gebied van omgewingsreg vir die Sentrum vir Omgewingsbestuur (SOB) van die NWU en het omvattende praktiese ervaring. Internasionale Omgewingsreg word deur Prof Louis Kotzé, navorsingsprofessor in die fakulteit, aangebied. Hy het ’n uitgebreide rekord in plaaslike en internasionale navorsing en onderrig in hierdie veld.   Prof Michelle Barnard is verantwoordelik vir die module oor Klimaatsverandering- en Energiereg. Sy fokus op die vakkundige diskoers oor die sekerheid van klimaatsverandering en energie in Suid-Afrika en internasionaal. SAOG (Streeks-) Omgewingsreg en Natuurlike Hulpbronbestuursreg word deur dr Niel Lubbe, een van die paar spesialiste oor streeksomgewingsreg en biodiversiteitsreg in Suid-Afrika, aangebied.  Prof Anél du Plessis, een van die voorste kundiges oor die plaaslike owerheids- en omgewingsreg-koppelvlak, is vir die module oor Plaaslike Owerheids- en Omgewingsreg verantwoordelik.  Prof Piet Myburgh bied die module oor beroepsgesondheid en veiligheid aan, en is ’n erkende kundige. Hy het etlike jare se praktiese en teoretiese ervaring op hierdie gebied.   Prof Susan Boullion is ’n beplanningsregpraktisyn en is vir die module oor Suid-Afrikaanse Beplanningsreg verantwoordelik. Sy het omvattende ervaring in die historiese aspekte en nuwe verwikkelinge in beplanningsreg.   Prof Elmarie van der Schyff  is verantwoordelik vir die module oor Suid-Afrikaanse Mynreg, en is die skrywer van een van die omvattendste gesaghebbende werke op hierdie gebied.

Die navorsing-gebaseerde LLM in Omgewingsbeheerreg

Dit is moontlik vir ’n voornemende student om ’n navorsing-gebaseerde LLM-graad in enige spesifieke veld van omgewingsbeheerreg te kies, en in só ’n geval tel die skryf van ’n omvattende, grondige navorsingsverhandeling (180 krediete) vir 100% van die vereiste punte vir die graad.  Hierdie kwalifikasie vereis nie dat enige ander modules as die verpligte Navorsingsmetodologie-module voltooi hoef te word nie.  Die kwalifikasie word veral aanbeveel vir studente wat belangstel in en ervaring het ten opsigte van intensiewe navorsing-gebaseerde werk, insluitend diegene in ’n beroep wat grondige regsnavorsing en navorsingsvaardighede verg, byvoorbeeld ’n advokaat, akademikus of regsadviseur.  Hierdie kwalifikasie fokus op kennis van die teorie en akademiese kennis, en is gewoonlik minder prakties ingestel as die gestruktureerde LLM-program.

Onderwerpe vir verhandelings en studieleiers

Studente wat vir die LLM/MPhil-kwalifikasie aanvaar word, het vroeg in die akademiese jaar die geleentheid om 'n potensiële studieleier te nader vir die skryf van hulle verhandeling, wat 50% van die finale graadpunt uitmaak. Die verhandeling is nie ’n uitgebreide module-opdrag nie, maar ’n grondige, gefokusde navorsing-gebaseerde studie wat tot die ontwikkeling van nuwe kennis op die gebied moet bydra. Die algemeen aanvaarde standaard vir so ’n verhandeling is dat dit in ’n ewekniebeoordeelde akademiese regstydskrif gepubliseer moet kan word. Ons moedig ons studente ook aktief aan om hulle verhandelings in regstydskrifte te publiseer. Die dosente wat hierbo genoem word, asook ander fakulteitslede, is beskikbaar om aan studente leiding te gee. Ons moedig studente aan om vroeg in die eerste jaar van registrasie in samewerking met die geïdentifiseerde studieleier ’n navorsingsonderwerp te identifiseer. Die LLMO-programkoördineerder (prof Anél du Plessis) is beskikbaar om hulp in hierdie verband te verskaf.

Samestelling van kurrikulum – LLM in Omgewingsbeheerreg (R882P)

Die program behels die volgende verpligte en keusemodules:

Voornemende aansoekers met ’n nieregsagtergrond of wat nie ’n regsgraad het nie, moet die vereistes vir die graad nagaan: MPhil in Omgewingsbeheerreg.

Internasionale studente – ’n evalueringsertifikaat wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid (SAKO) uitgereik is, moet ingedien word indien een of meer vorige kwalifikasies in ’n ander land behaal is, en waar die primêre regsgraad nie in Suid-Afrika verwerf is nie. Duur van studie – ten minste een jaar, maksimum twee jaar. Bykomende toelatingsvereistes – die Direkteur Nagraadse Programme kan vereis dat ’n aansoeker voldoende bewys van hulle navorsingsvaardighede moet verskaf voordat die aansoeker toestemming ontvang om te registreer. Indien ’n aansoeker ’n LLM-graad wil verwerf in ’n vak wat nie by die LLB ingesluit is nie, of waarin die aansoeker se prestasie nie van ’n voldoende standaard is nie, kan ’n toelatingseksamen in die betrokke vak deur die direkteur voorgeskryf word. Kapasiteit – die LLM-programme en keusemodules word slegs aangebied indien die Direkteur Navorsing van mening is dat daar voldoende vraag na die program/module(s) is. Navorsingsonderwerpe – studente kan slegs vir ’n navorsingsonderwerp in ’n module registreer indien voldoende studieleiding beskikbaar is en indien die direkteur van mening is dat die fakulteit die kapasiteit en nodige kundigheid het om ondersteuning en leiding te verskaf.

Kurrikulum –  LLM in Omgewingsbeheerreg

KODE: 6CL P01, R801P

KAMPUS: POTCHEFSTROOM

AANBIEDINGSMETODE: KONTAK-ONDERRIG
 

Die program behels die volgende verpligte en keusemodules:

Kies drie (3) verpligte modules  wat aangebied word in die twee semesters.

Modulekode

Naam

Krediete

Verpligte Modules

LAWO 873

Navorsingsmetodologie en Skripsie EN 100

LLMO 811

Suid-Afrikaanse Omgewingsreg (eerste semester) OF

20

LLME 811

Internasionale- en  Afrika Omgewingsreg (eerste semester)

20

Kies drie (3) van die volgende keusemodules in enige van die twee semesters:

Semester 1

LLMO 811

Suid-Afrikaanse Omgewingsreg

20

LLMO 884

Administratiefreg

20

LLME 812

Natuurlike hulpbronbestuursreg

20

LLME 811

Internasionale-  en  Afrika Omgewingsreg 

20

 

Semester 2

LLMO 818 Klimaatsverandering- en Energiereg  20

LLMO 886

Beroepsgesondheid- en Veiligheidsreg (registreer nou vir  2018)

20

LLME 821

Suid-Afrikaanse Mynreg

20

Krediettotaal vir die modules

80

Krediettotaal vir die kurrikulum

180

Die modules Plaaslike Owerheid en Omgewingsreg (LLMO 885) en Suid-Afrikaanse Beplanningsreg (LLMO 829) sal in 2020 aangebied word.

Oorgangsreëlings - LLM in Omgewingsreg en -bestuur

Erkenning sal verleen word vir alle modules geslaag.  Enige uitstaande modules moet geneem word inlyn met program 6 CL P01. 

LLMO 811 en LLMO 829 moet geneem word indien LLMO881 nie geslaag is nie.

Seminar Programme 2020  (Laai af)

LLMO 2020 Student memo

Navrae oor koste en finansiële ondersteuning:

http://studies.nwu.ac.za/af/nagraadse-studies

http://law.nwu.ac.za/af/postgraduate-programmes/meer-inligting