• Toelatingsvereistes – LLB of gelykwaardige regskwalifikasie. Navorsingsbevoegdheid en skryfvaardighede word met die oorweging van aansoeke in ag geneem. As ’n riglyn moes studente ’n gemiddelde van 60% vir die finale jaar se LLB-modules sowel as vir die verhandeling behaal het.
  • Internasionale studente – ’n evalueringsertifikaat wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid (SAKO) uitgereik is, moet ingedien word indien ’n vorige kwalifikasie in ’n ander land behaal is. 
  • Duur van studie – ten minste een jaar, maksimum twee jaar.
  • Bykomende toelatingsvereistes – die Direkteur Nagraadse Programme kan vereis dat ’n student voldoende bewys van hulle navorsingsvaardighede moet verskaf voordat die student toestemming ontvang om te registreer. Indien ’n student ’n LLM-graad wil verwerf in ’n vak wat nie by die LLB ingesluit is nie, of waarin die student se prestasie nie van ’n voldoende standaard is nie, kan ’n toelatingseksamen in die betrokke vak deur die direkteur voorgeskryf word.
  • Kapasiteit – die LLM-programme en keusemodules word slegs aangebied indien die Direkteur Navorsing van mening is dat daar voldoende vraag na die program/module(s) is.
  • Navorsingsonderwerpe – studente kan slegs vir ’n navorsingsonderwerp in enige module registreer indien voldoende studieleiding beskikbaar is en indien die direkteur van mening is dat daar voldoende kundigheid vir ondersteuning aan en leiding van ’n student in die fakulteit is.

 

Die LLM in Internasionale Kinderreg is uniek.   Hoewel soortgelyke kwalifikasies wel elders bestaan – nasionaal sowel as internasionaal – is hierdie een werklik uniek omdat dit erkenning gee aan die feit dat kinderreg uiteraard bloot toegepaste internasionale reg geword het. Studente word dus in ’n sterk internasionale konteks aan die dissipline blootgestel, en dit is geen verrassing nie dat studente van regoor die wêreld vir die kursus inskryf.

Die program het ten doel om studente met deeglike akademiese kennis en professionele vaardighede op die gebied van kinderreg toe te rus, en dien as ’n akademiese kwalifikasie vir ’n nasionale en internasionale loopbaan in kinderreg.

In die lig van die hoë internasionale profiel van die program is die aanbieders praktisyns en akademici wat nasionaal en internasionaal as leiers op hulle onderskeie spesialiseringsgebiede beskou word.

Programleier: me Chantelle Feldhaus

 Die program behels die volgende modules:

Kurrikulum - LLM in International Child Law

KODE: 6CK P01, R801P

KAMPUS: POTCHEFSTROOM (English)

AANBIEDINGSMETODE: KONTAK-ONDERRIG

Die program behels die volgende verpligte en keusemodules:

Modulekode

Beskrywende naam

Krediete

Semester 1

LLMC 874

Navorsingsmetodologie en skripsie

100

LLMK 811

Internasionale Kinder- en Familiereg

20

LLMK 812

Internasionale Kinderregte

20

Semester 2

LLMK 821

Internasionale Sosiale Geregtigheid

20

LLMK 822

Internasionale Jeug Geregtigheid

20

Totaal vir die kurrikulum

180

Seminaarprogram 2020  (Laai af

Verskillende loopbaangeleenthede sal beskikbaar wees vir studente wat hierdie program suksesvol voltooi. Benewens ’n beroep as prokureur en advokaat, is daar nasionaal en internasionaal geleenthede by NRO’s, internasionale organisasies en verskillende staatsdepartemente.