• Toelatingsvereistes – LLB of gelykwaardige regskwalifikasie. Navorsingsbevoegdheid en skryfvaardighede asook praktiese ervaring word met die oorweging van aansoeke in ag geneem. As ’n riglyn moes studente ’n gemiddelde van 60% vir die finale jaar se LLB-modules sowel as vir die verhandeling behaal het.
  • Internasionale studente – ’n evalueringsertifikaat wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid (SAKO) uitgereik is, moet ingedien word indien ’n vorige kwalifikasie in ’n ander land behaal is. 
  • Duur van studie – ten minste een jaar, maksimum twee jaar.
  • Bykomende toelatingsvereistes – die Direkteur Nagraadse Programme kan vereis dat ’n student voldoende bewys van hulle navorsingsvaardighede moet verskaf voordat die student toestemming ontvang om te registreer. Indien ’n student ’n LLM-graad wil verwerf in ’n vak wat nie by die LLB ingesluit is nie, of waarin die student se prestasie nie van ’n voldoende standaard is nie, kan ’n toelatingseksamen in die betrokke vak deur die direkteur voorgeskryf word.
  • Kapasiteit – die LLM-programme en keusemodules word slegs aangebied indien die Direkteur Navorsing van mening is dat daar voldoende vraag na die program/module(s) is.
  • Navorsingsonderwerpe – studente kan slegs vir ’n navorsingsonderwerp in enige module registreer indien voldoende studieleiding beskikbaar is en indien die direkteur van mening is dat daar voldoende kundigheid vir ondersteuning aan en leiding van ’n student in die fakulteit is.

Internasionale Handelsreg is een van die belangrike gebiede van handel, wat dit ’n nisveld van die regte maak.  Die modules wat in hierdie unieke program aangebied word, word deur vooraanstaande kundiges op hulle onderskeie gebiede aangebied, soos adv Altus Joubert SC (buitengewone professor aan die NWU), me Sagree Chetty (Hoofbestuurder Reg, Risiko, Nakoming en Regulatoriese Sake by Transnet se nasionale haweowerheid), proff Leonie Stander, Charl Hugo (UJ) en Sieg Eiselen (UNISA), om ’n paar te noem.  Alles moontlik word gedoen om te verseker dat ’n balans gehandhaaf word tussen ’n deeglike akademiese fondament en die praktiese toepassing van die reg, wat gegradueerdes in staat sal stel om hulle kennis in die praktyk toe te pas.

Die kursus behels die volgende verpligte:

Samestelling van kurrikulum – LLM in Internasionale Handelsreg 

Programleier: Dr Braam Klaasen

KODE: 6CN P01, R801P

KAMPUS: POTCHEFSTROOM, (ENGLISH)

AANBIEDINGSMETODE: KONTAK-ONDERRIG

Die program behels die volgende verpligte en keusemodules:

MODULEKODE

BESKRYWING

DOSENTE

KREDIETE

VERPLIGTE JAAR MODULES

LLMI 873

Navorsingsmetodologie en skripsie *

 

100

LLMI 897

Internasionale Instrumente van Betaling en Waarborg

Prof C Hugo

20

LLMI 886

Internasionale Kontrakreg

Prof S Eiselen

20

LLMI 887

Internasionale Vervoerreg

Prof AL Stander, Ms S Chetty and Ms M Schoeman

20

LLMI 894

Doeane- en Aksynsreg

Prof A Joubert SC

20

Krediet totaal vir modules

 

80

Krediet totaal vir kurrikulum

 

180

* Die skripsie (40 tot 60 bladsye) kan oor enige onderwerp in die veld van internasionale handelsreg wees.

Seminaarprogram 2021  (Laai af)