• Toelatingsvereistes – LLB of gelykwaardige regskwalifikasie. Navorsingsbevoegdheid en skryfvaardighede asook praktiese ervaring word met die oorweging van aansoeke in ag geneem. As ’n riglyn moes studente ’n gemiddelde van 60% vir die finale jaar se LLB-modules sowel as vir die verhandeling behaal het.
  • Internasionale studente – ’n evalueringsertifikaat wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid (SAKO) uitgereik is, moet ingedien word indien ’n vorige kwalifikasie in ’n ander land behaal is. 
  • Duur van studie – ten minste een jaar, maksimum twee jaar.
  • Bykomende toelatingsvereistes – die Direkteur Nagraadse Programme kan vereis dat ’n student voldoende bewys van hulle navorsingsvaardighede moet verskaf voordat die student toestemming ontvang om te registreer. Indien ’n student ’n LLM-graad wil verwerf in ’n vak wat nie by die LLB ingesluit is nie, of waarin die student se prestasie nie van ’n voldoende standaard is nie, kan ’n toelatingseksamen in die betrokke vak deur die direkteur voorgeskryf word.
  • Kapasiteit – die LLM-programme en keusemodules word slegs aangebied indien die Direkteur Navorsing van mening is dat daar voldoende vraag na die program/module(s) is.
  • Navorsingsonderwerpe – studente kan slegs vir ’n navorsingsonderwerp in enige module registreer indien voldoende studieleiding beskikbaar is en indien die direkteur van mening is dat daar voldoende kundigheid vir ondersteuning aan en leiding van ’n student in die fakulteit is.

Die LLM-program in Arbeidsreg stel studente in staat om die jongste en relevante kennis oor Suid-Afrikaanse arbeidsreg te verkry en gee aan hulle die instrumente om komplekse arbeidsregkwessies in die praktyk op te los. Hierdie program is dus ideaal vir diegene wat tans arbeidsreg beoefen en op hoogte van sake wil bly, of wat aan die begin van hulle regsloopbaan staan en in die nabye toekoms arbeidsregpraktisyns wil word. Dit is egter ook ’n waardevolle graad vir enigiemand wat ’n werknemer of werkgewer is – kennis, begrip en respek vir die arbeidsreg is die sleutel tot gesonde arbeidsverhoudinge.

Ons doel is om ’n omvattende program aan te bied wat die belangrikste aspekte van die arbeidsreg dek.’n Wye verskeidenheid tersaaklike onderwerpe word deur die program gedek, insluitend die partye betrokke by die individuele diensverhouding, arbeidsmakelaars, afdankings, onbillike arbeidspraktyke, basiese diensvoorwaardes, diskriminasie, kollektiewe bedinging, geskilbeslegting, beroepsgesondheid en veiligheid en maatskaplike sekerheid – alles teen die agtergrond van die jongste verwikkelinge in wetgewing. Aangesien Suid-Afrika ’n lidstaat van die Internasionale Arbeidsorganisasie is en die wêreldwye arbeidstandaarde moet nakom wat die ILO in sy konvensies en aanbevelings voorstel, is ’n internasionale en vergelykende arbeidsregmodule ook by die program ingesluit. Hierdie module gee aan die student insig in Suid-Afrika se internasionale verpligtinge op hierdie gebied.

Tydens seminare en in opdragte kom studente te staan voor praktiese arbeidskwessies en die jongste regspraak in ’n poging om hulle vaardighede en kritiese denk- en probleemoplossingsvermoëns te ontwikkel. Om die nodige leiding te verskaf, word die vier modules in hierdie program deur ’n verskeidenheid akademici en arbeidsregpraktisyns aangebied – almal kundiges op die gebied en met jare se ervaring.

In ’n arbeidsmark wat voortdurend verander, die ekonomie wat wissel en met die bewustheid van die beginsel van behoorlike werk soos deur die ILO vasgestel wat vinnig groei, is dit van onmeetbare waarde om ’n grondige kennis van die Suid-Afrikaanse arbeidsreg en die toepassing daarvan te hê.

Programleier:  Dr Estie Gresse

Samestelling van kurrikulum – LLM Arbeidsreg

KODE: 6CP P01, R801M / R801P

KAMPUS: MAFIKENG, (ENGLISH), POTCHEFSTROOM (ENGLISH)

AANBIEDINGSMETODE: KONTAK-ONDERRIG

Die program behels die volgende verpligte modules:

 

Modulekode

Beskrywing

Dosent

Krediete

Year module

LMLL 873

Navorsingsmetodologie en Skripsie

 

100

Semester 1

LMLL 811

Individuele Arbeidsreg

Dr A Botes

20

LMLL 812

  Kollektiewe Arbeidsreg en Geskibeslegting Mr RW Nkhumise

20

Semester 2

LMLL 821

Volke- en Vergelykende Arbeidsreg

Prof H Chitimira

20

LMLL 822

Sosiale Sekerheid, Beroepsbesigheid en Veiligheidsreg

Prof MP Olivier

20

Krediet totaal vir modules

 

80

Totale krediete vir die program

 

180

Seminaarprogram 2020 (Laai af)