Oorsig

Die Fakulteit Regte is trots op die gehalte en standaard van sy nagraadse programme, die dosente wat daarby betrokke is en die gegradueerdes. Ons streef daarna om gegradueerdes vir suksesvolle loopbane in die onderskeie velde van die regspraktyk asook vir doeltreffende deelname aan die akademiese programme van Suid-Afrikaanse en buitelandse regsfakulteite voor te berei.  Ongeveer 65 voltydse lede van die fakulteit en ’n aantal buitengewone professore en senior lektore neem aan die verskillende nagraadse programme deel. Ons is ook bevoorreg om ’n aantal emeritusprofessore te hê wat ons in ons pogings bystaan. Meer as die helfte van die deelnemende personeellede het doktorsgrade en hulle kundigheidsgebiede dek ’n wye spektrum regsdissiplines. Talle van die buitengewone professore en senior lektore kom uit die privaat praktyk en almal is gerekende kundiges op hulle onderskeie regsgebiede. 

Internasionalisering is belangrik vir die fakulteit, aangesien dit verseker dat ons op hoogte bly van die jongste verwikkelinge in ander jurisdiksies, en dit ons in staat stel om onsself teenoor ons eweknieë te meet. Ons het dus internasionale uitruilooreenkomste met verskeie universiteite vir nagraadse student- en personeeluitruilgeleenthede. Lede van die fakulteit tree dikwels as medepromotors of medestudieleiers en ook as eksaminators en moderators vir nagraadse kwalifikasies van Suid-Afrikaanse en buitelandse universiteite op. Die fakulteit lok nie net Suid-Afrikaanse studente nie. Studente van die SAOG, ander Afrika- en Europese lande is vir ons nagraadse programme ingeskryf.

Die internasionale status van die Fakulteit Regte blyk duidelik uit verskillende projekte met internasionale vennote. Die EDOLAD-projek (Europese doktorsgraad in die regte en ontwikkeling) bestaan tussen vyf Europese vennote (die universiteite van Tilburg, Edinburgh, Oslo, Deusto (Spanje) en Tartu (Estland)) en die NWU se Fakulteit Regte, met die NWU wat die enigste nie-Europese vennoot is. Die vennote bied ’n gesamentlike PhD in die Regte en Ontwikkeling aan. ’n Ander samewerkingsprojek is die akademiese vennootskap vir die omgewing en ontwikkeling in Afrika (APEDIA), ’n gesamentlike projek tussen die NWU, Justus Liebig Universiteit in Duitsland, Polytech Namibia, Makerere Universiteit in Uganda en die Hawassa Universiteit in Etiopië. Die doel van hierdie projek is om gesamentlike navorsing te bevorder en ’n meestersgraadmodule oor die invloed van klimaatsverandering op ontwikkeling in Afrika daar te stel.

Ons verwelkom aansoeke vir al die verskillende programme was ons aanbied en streef daarna om gegradueerdes van uitstaande gehalte te lewer, met grade wat internasionaal erken word.

Ons programme: