Hierdie graad word toegeken op grond van ’n verhandeling van ongeveer 40 000 woorde.  Dit word deur ’n interne en ’n eksterne eksaminator geëksamineer.  Die onderwerp moet binne die fokus van reg, geregtigheid en volhoubaarheid val.  Daar moet voldoende kundigheid in die fakulteit beskikbaar wees om doeltreffende studieleiding te verskaf.

Toelatingsvereistes:

  • Studente moes ’n LLB aan hierdie of enige ander Suid-Afrikaanse universiteit verwerf het, of ’n soortgelyke graad waaraan dieselfde status deur die Senaat toegeken word.
  • As ’n riglyn moes studente ’n gemiddelde van 60% vir die finale jaar van die LLB-graad sowel as ’n gemiddelde van 65% vir die LLB-verhandeling behaal het.

Verdere vereistes:

  • Die student moet binne ses maande na registrasie ’n navorsingsvoorstel vir goedkeuring aan die navorsingseenheid en die nagraadse programkomitee voorlê. 
  • Na goedkeuring met ’n mondelinge eksamen geslaag word om te verseker dat die student genoeg kennis het om voort te gaan om hulle verhandeling te skryf.
  • Die Navorsingsmetodologie-seminaar in die middel van Februarie is verpligtend, en die opdragte en aanbieding wat deel van die metodologiekursus uitmaak, moet geslaag word.

Uitkomste:

By voltooiing van hierdie program moet die student die volgende kan demonstreer:

  1.  ’n Omvattende en sistematiese kennisbasis in ’n spesifieke studieveld en die vermoë om die kennis toe te pas;
  2.  ’n Samehangende en kritiese begrip van die metodologie van die spesifieke studieveld ten einde die huidige navorsing op hierdie gebied streng te kritiseer en evalueer, aan akademiese debatte deel te neem, asook aan navorsing wat op teorie en praktyk betrekking het;
  3.  ’n Vermoë om gevorderde inligtingherwinnings- en verwerkingsvaardighede te gebruik om inligting met betrekking tot komplekse en/of werklike probleme, sake en kwessies ten opsigte van die spesifieke studieveld waar van toepassing te identifiseer, ontleed en sintetiseer, oplossings wat in huidige literatuur gepubliseer is uit ’n teoretiese en navorsingsperspektief te debatteer, en die inligting met behulp van die doeltreffende gebruik van IT vir spesialis- en niespesialisgehore aan te bied; en
  4.  Die vermoë om die etiek, waardes, reëls, norme en regulasies ten opsigte van die spesifieke studiegebied krities te evalueer en toe te pas.

Curricula Master of Laws -Research

Kies een van die volgende kurrikulums:

Kwalifikasie kode

Programnaam

Modulekode

Kampus

Krediete

6CB N01

Straf- en Prosesreg

            CPLM 871

MC

180

6CB N02

Handelsreg

            MCLM 871

MC

180

6CB N04

Privaat en Gewoontereg                                                 

            PVLM 871

MC

180

6CB N03

Publieke Reg en Regsfilosofie

            PPLM 871

MC

180

6CB N05

Internasionale Regsaspekte

LVIA 871

PC

180

6CB N06

Perspektiewe op die Reg

LVEP 871

PC

180

6CB N07

Handels- en Ondernemingsreg

LVTB 871

PC

180

6CB N08

Privaatreg

LVPR 871

PC

180

6CB N09

Konstitusionele wet

LVCL 871

PC

180

6CB N10

Formele Reg

LVFL 871

PC

180

6CB N11

Regsprofessie

LVLP 871

PC

180