Doctor Legum - LLD (360 krediete)

REËLS VIR DIE GRAAD DOCTOR LEGUM (LLD)

Die graad word toegeken op grond van ‘n proefskrif wat deur een interne en twee eksterne eksaminatore beoordeel word.  Die proefskrif kan oor enige onderwerp, wat binne die navorsingsfokus van die fakulteit, synde reg, geregtigheid en volhoubaarheid, val.  Daar moet voldoende kundigheid oor die onderwerp in die fakulteit beskikbaar wees om effektiewe studieleiding te verskaf.

Die student moet binne 9 maande na registrasie, ‘n navorsings voorstel aan die Navorsingseenheid en Nagraadse Programme komitee voorlê vir goedkeuring.  Na goedkeuring van die navorsingsvoorstel moet die student ‘n mondeling eksamen slaag ten einde te bepaal of hy/sy oor genoeg kennis beskik om voort te gaan met die skryf aan die proefskrif.       

 

Duur (minimum en maksimum duur)

Die studietydperk strek oor minstens twee studiejare. Binne vier jaar na registrasie moet ’n student aan al die vereistes vir die graad LLD voldoen. Die studies kan vanweë onvoldoende vordering geterminieer word.

 

Toelatingsvereistes vir die kwalifikasie

Om toelating tot die LLD-studie te verkry, moet ’n student oor 'n LLM-graad van hierdie of ’n ander Suid-Afrikaanse universiteit, of  oor die status van sodanige magistergraad wat deur die Senaat op versoek verleen kan word beskik. Voorts kan die Direkteur Nagraadse Programme vereis dat ’n student voldoende bewys van navorsingsvaardigheid moet voorlê alvorens toestemming tot registrasie verleen word. As riglyn moet die student 'n gemiddeld van 65% vir sy/haar LLM studies verwerf het, asook 'n gemiddeld van 65% vir die LLM skripsie.

Die student moet met aansoek tot toelating ’n twee bladsy voorlopige navorsingsvoorstel indien ten einde die navorsingswaardigheid van die tema, asook of daar kapasiteit vir studieleiding is, te bepaal.

’n Evaluasiesertifikaat soos uitgereik deur die “South African Qualifications Authority” (SAQA) moet ’n toelatingsaansoek vergesel indien ’n kwalifikasie(s) in die buiteland verwerf is.

Die navorsingmetodologie lesings gedurende Februarie moet bygewoon word en assessering geslaag word.

 

Samestelling van Kurrikulum – Doctor Legum (605 104)
 
Kurrikulum kode Module Kode Module naam Krediete
R906P LVIA 971   Internasionale Aspekte van die Regte 360
R907P LVPE 971   Perspektiewe op die Reg 360
R908P LVTB 971   Handel- en Besigheidsreg 360
R909P LVPR 971   Privaatreg 360
R910P LVCL 971   Staatsreg 360
R911P LVFL 971   Formele Reg 360
R912P LVLP 971   Regsprofessie 360
Krediete vir totale program 360
 
 

Die LLD-program val onder die Navorsingseenheid "Reg, Geregtigheid en Volhoubaarheid" en moet die navorsingsvoorstel aandui hoe die tema deur die proefskrif bevorder sal word.  

 

Daar is 'n beperkte aantal internasionale beurse beskikbaar vir buitelandse studente wat hul nagraadse studies wil voortsit by die NWU. Die beurse word op akademiese meriete toegeken.Student wat wil aansoek doen vir 'n LLM beurs moet 'n subminimum van 60% in die finale jaar van sy / haar voorgraadse studies, insluitend sy / haar verhandeling verwerf. Studente wat wil aansoek doen vir 'n LLD beurs moet 'n subminimum van 65% verwerf het vir hul LLM, insluitend die verhandeling in die geval van 'n LLM deur kursuswerk. Die bedrag van die beurse sal studente help, maar sal nie genoeg wees om al hul uitgawes te dek nie. Die aansoek moet elektronies gedoen word. Navrae kan gerig word aan mev Vorster by clarina.vorster@nwu.ac.za
 
Aansoek om die NWU beurs moet afsonderlik gedoen word.

 

Op versoek word die afsnydatum vir aansoeke verleng na 30 November 2016.
Doen asseblief so gou moontlik aansoek.

 

Navrae in Biblioteek vir inligting oor Regstudies:

Christine Bronkhorst

+27(0)18 299 2804

Meer inligting

Direkteur Nagraadse Programme
Prof Stephen de la Harpe

+27(0)18 299 1941

Administratiewe navrae
Mev Clarina Vorster

+27(0)18 299 1952